Patron Szko造Drukuj

名I邛Y JAN PAWE II PATRONEM

SZKOΧ PODSTAWOWEJ
W KLUCZEWSKU

Dnia 23 maja odby豉 si uroczysto嗆 nadania imienia 鈍. Jana Paw豉 II Szkole Podstawowej w Kluczewsku. Inauguracyjnej Mszy 安. przewodniczy  Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Piotrowski ordynariusz diecezji kieleckiej. W nabo瞠雟twie uczestniczyli: ksi篹a, uczniowie, rodzice, w豉dze samorz康owe, pracownicy szko造, jednostek organizacyjnych gminy, so速ysi, nauczyciele, pracownicy obs逝gi szko造, emeryci. Swoj obecno軼i zaszczyci nas równie Pan Wiktor Kowalski doradca Wojewody 安i皻okrzyskiego  oraz Pani Katarzyna Nowacka 安i皻okrzyski Wicekurator O鈍iaty.

Po zako鎍zeniu Mszy 安. uroczysto嗆 przenios豉 si na plac szkolny, gdzie wójt gminy Rafa Pa趾a oraz  dyrektor szko造 Irena Orzechowska wspólnie ods這nili tablic upami皻niaj帷 to wydarzenie. Kontynuacja ceremonii mia豉 miejsce w hali sportowej. Zosta造 tam wprowadzone sztandary Szko造 Podstawowej im. 鈍. Jana Paw豉 II w Kluczewsku i Szko造 Podstawowej im. Majora Henryka Dobrza雟kiego ps. ,,Hubal” w Dobromierzu. W dalszej kolejno軼i  zosta od酥iewany hymn narodowy. Nast瘼nie  pani dyrektor odczyta豉 uzasadnienie wyboru patrona, a pan Mateusz Strychalski przewodnicz帷y Rady Gminy Kluczewsko odczyta i przekaza dyrektorowi   uchwa喚 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r. o nadaniu imienia szkole. Po czym fundatorzy sztandaru wbili w drzewiec honorowe gwo寮zie. Kolejnym punktem by這 uroczyste przyj璚ie sztandaru przez pani dyrektor i przekazanie go spo貫czno軼i uczniowskiej. Po jego prezentacji przedstawiciele ka盥ej z klas z這篡li 郵ubowanie. Zaproszeni go軼ie wyrazili  gratulacje i s這wa uznania dotycz帷e trafno軼i wyboru 鈍. Jana Paw豉 II na patrona szko造.

W nast瘼nej kolejno軼i uczniowie odegrali sztuk z elementami pantomimy obrazuj帷 wzruszaj帷 histori 篡cia i pontyfikatu papie瘸. Sylwetk patrona przybli篡豉 równie prezentacja filmu pt. ,,Jan Pawe II - Najwi瘯szy Polak Wszechczasów”. Wszyscy zebrani mieli tak瞠 mo磧iwo嗆 wys逝chania premiery utworu pt. „Uczniowie Jana Paw豉 II” w wykonaniu chóru szkolnego oraz ucznia klasy VI – Kamila Turczyna, tekst piosenki napisa豉 jego mama pani Jolanta, a muzyk skomponowa pan Mieczys豉w Król.

Na zako鎍zenie uroczysto軼i wszyscy od酥iewali hymn rodziny szkó nosz帷ych imi Jana Paw豉 II. Go軼ie otrzymali pami徠kowe podzi瘯owania od szko造, po czym udali si na pocz瘰tunek.

Sk豉damy serdeczne podzi瘯owania wszystkim tym, którzy przyczynili si do zorganizowania i przeprowadzenia w/w uroczysto軼i oraz wsparli finansowo i materialnie to nadzwyczajne wydarzenie.

Zdj璚ia TUTAJ:


PROCEDURA WYBORU PATRONA

Szko造 Podstawowej w Zespole Przedszkolno- Szkolnym
w Kluczewsku

 

Imi szkole nadaje organ prowadz帷y w drodze uchwa造, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz康u Uczniowskiego.

Dzia豉nia podj皻e w szkole w zwi您ku z nadaniem szkole imienia:

I. Powo豉nie komisji do przeprowadzenia kampanii maj帷ej na celu wybór patrona szko造.

Zadaniem zespo逝 jest koordynowanie dzia豉 podj皻ych w szkole, maj帷ych na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych dzia豉 i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazw „Nadanie Imienia Szkole”.

W sk豉d zespo逝 wchodz:

 • nauczyciele – p. Aleksandra Skórnicka, p. Ma貪orzata Walasek, p. Tomasz D瑿owski
 • uczniowie- Karolina Jambor
 • rodzice – p. Anita Kapu軼iak
 • pracownicy administracji- p. Agnieszka Wo幡ica

Zespo貫m kieruje - p. Aleksandra Skórnicka.

                                            Regulamin wyboru patrona szko造 

Poprzez nadanie imienia szko豉:

 • uzyskuje swoist indywidualn to窺amo嗆 wyró積iaj帷 j spo鈔ód innych szkó,
 • promuje osob patrona, jego postaw 篡ciow i dokonania,
 • w naturalny sposób pozyskuje do wspó逍racy instytucje i osoby zwi您ane z patronem,
 • wchodzi do rodziny szkó o tym samym imieniu, co mo瞠 prowadzi do nawi您ania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci
  i m這dzie篡),
 • mo瞠 oprze swoje dzia豉nia wychowawcze na warto軼iach potwierdzonych 篡ciem
  i dzia豉lno軼i patrona i ogólnie uznawanych przez spo貫czno嗆,
 • wzbogaca swoj obrz璠owo嗆 zwi您an z patronem.

Wybór patrona nie mo瞠  by wyborem przypadkowym. Kampania musi by przeprowadzona w sposób przemy郵any i kontrolowany. Przy wyborze, spo貫czno嗆 szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obs逝gi) musz kierowa si rang szko造 i rol, jak odgrywa w 鈔odowisku.

Imi szko造 – patron powinno/powinien nawi您ywa do historii lub wspó販zesno軼i Polski, osi庵ni耩, wa積ych kart historii lub planów/zamiarów na przysz這嗆.

Tylko aktywny udzia i powa積e podej軼ie do sprawy wyboru patrona przez spo貫czno嗆 szkoln gwarantuje dum i satysfakcj, z jak przez lata b璠ziemy nosili imi wybrane przez nas.

ZASADY:

 • W wyborach bierze udzia ca豉 spo貫czno嗆 szko造 (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obs逝gi).
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazw „Nadanie Imienia Szkole”.
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespó koordynuj帷y
  w porozumieniu z dyrekcj.
 • Dyrekcja w porozumieniu z zespo貫m koordynuj帷ym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacj zada szczegó這wych.
 • Dyrekcja kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizacj.
 • Protoko造 z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole” wraz propozycj imienia dla szko造 wy這nion drog wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostan skierowane do Urz璠u Gminy Kluczewsko.
 •  W豉dze Gminy Kluczewsko wydaj decyzj.

II. Procedura

 • W procesie wyboru imienia uczestnicz nauczyciele, pracownicy administracji i obs逝gi, rodzice i uczniowie .
 • Ka盥a spo貫czno嗆 przedstawia swojego kandydata.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespó koordynuj帷y oraz przewodnicz帷y Rady Rodziców.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez nauczycieli i pracowników czuwaj przewodnicz帷y zespoów przedmiotowych.
 • Nad wyborem kandydatów na patrona szko造 przez uczniów czuwaj wychowawcy klas, Samorz康 Uczniowski pod kierunkiem  p. Aleksandry Skórnickiej.
 • Propozycje zg豉szane przez  rodziców gromadzi  Rada Rodziców .
 • Wybory s trzyetapowe.

ETAP I

od 1.02.2017r. do 31.03.2017r.

Wybory kandydata na patrona przez uczniów

Wychowawcy przeprowadz lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto mo瞠 by patronem szko造? Zespó koordynuj帷y b璠zie prowadzi kampani reklamuj帷 akcj wybierania kandydatów na patrona szko造. Na godzinach wychowawczych odb璠 si dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szko造. Uczniowie ka盥ej klasy wytypuj jednego kandydata, który uzyska najwi瘯sz ilo嗆 g這sów w tajnym g這sowaniu klasowym.

Wyniki g這sowania klas zgromadzi p. Ma貪orzata Krzysztoszek. Uczniowie mog zg豉sza swoje indywidualne propozycje do przygotowanej skrzynki, która b璠zie si znajdowa przy gazetce SU. Samorz康 Uczniowski pod opiek p. Aleksandry Skórnickiej  spo鈔ód zg這szonych propozycji wy這ni te, które uzyskaj najwi瘯sz ilo嗆 g這sów.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Na zebraniach zespoów:

 • Zespó edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zespó humanistyczny,
 • Zespó matematyczno- przyrodniczy,
 • Zespó wychowawców klas I-III i klas IV-VI

Pod kierunkiem przewodnicz帷ych przedstawione zostan kandydatury z wyczerpuj帷ym uzasadnieniem. Drog tajnego g這sowania, wi瘯szo軼i g這sów, ka盥y zespó wytypuje swoj propozycj. Je瞠li tak sam liczb g這sów uzyska kilku kandydatów, g這sowanie zostanie powtórzone. Spo鈔ód kandydatur z najwi瘯sz ilo軼i g這sów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwi璚ej g這sów. Protokó z wyborów w zespole sporz康zi przewodnicz帷y.

Lista kandydatów z uzasadnieniem zostanie wywieszona w pokoju nauczycielskim. W dniu 30.03.2017r. odb璠 si wybory jednej kandydatury nauczycieli i pracowników.  

Za przeprowadzenie tajnego g這sowania w pokoju nauczycielskim odpowiada Komisja Skrutacyjna w sk豉dzie: p. Ma貪orzata Walasek, p. Marzena Sobczyk, p. Ewelina Dumin, która  przeliczy g這sy   i sporz康zi protokó z wyborów, wskazuj帷 jednego kandydata, który uzyska przewag wi瘯szo軼i g這sów.

Wybory kandydata na patrona przez rodziców.

Wychowawcy klas poinformuj rodziców o realizacji projektu „Nadanie imienia szkole” i ró積ych mo磧iwo軼iach zg豉szania kandydatur. Rodzice mog przekaza swoje propozycje bezpo鈔ednio do wychowawców. Zespó pod kierunkiem  p. Anity Kapu軼iak spo鈔ód kandydatur zg這szonych przez  rodziców wybierze jedn, najcz窷ciej powtarzaj帷 si propozycj.

Na zebraniu Samorz康ów  Klasowych, w dniu 30.03.2017r. dyrektor poinformuje o kandydaturach zg這szonych przez uczniów, nauczycieli i pracowników oraz rodziców.                    

Rada Rodziców pod kierunkiem Przewodnicz帷ego Rady Rodziców, w tajnym g這sowaniu, wybierze jedn kandydatur, spo鈔ód przedstawionych przez dyrektora lub innych zg這szonych w trakcie zebrania. Protokó z wyborów sporz康zi Przewodnicz帷y Rady Rodziców.

ETAP II

od 1.04.2017r.  do 1.06.2017r.

Prezentacja kandydatów

Zespó koordynuj帷y we wspó逍racy z wychowawcami i Samorz康em Uczniowskim przygotuje prezentacje co najwy瞠j trzech kandydatów wybranych przez rodziców(1), nauczycieli(1) i uczniów(1). Uczniowie pod opiek wychowawców przygotuj plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wyg這sz prelekcje oraz przeprowadz lekcje wychowawcze. W bibliotece b璠zie wystawa prezentuj帷a kandydatów. Dzia豉nia te maj przybli篡 ca貫j spo貫czno軼i szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

Ogólnoszkolne wybory

W dniu 15 czerwca 2017r. odb璠 si ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szko造. Uczestniczy b璠 uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice. Nad procedur g這sowania czuwa b璠zie Samorz康 Uczniowski wraz z opiekunem p. Aleksandr Skórnick. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy b璠 oddawa g這sy do przygotowanej urny w godzinach od 9 do 15. Rodzice mog odda swoje g這sy w godzinach 17 – 20 udaj帷 si na spotkania z wychowawcami.

Wybór patrona

Drog tajnego g這sowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowan wi瘯szo嗆 g這sów. Przeliczeniem g這sów i sporz康zeniem protoko逝 z wyborów zajmie si komisja skrutacyjna w sk豉dzie: dyrektor, przedstawiciel nauczycieli, przedstawiciel rodziców i przedstawiciel uczniów.

Je瞠li tak sam lub zbli穎n liczb g這sów uzyska kilku kandydatów, g這sowanie zostanie powtórzone. Spo鈔ód kandydatur z najwi瘯sz ilo軼i g這sów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwi璚ej g這sów.

ETAP III

wrzesie - listopad 2017r.

Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia do Rady Gminy w Kluczewsku.

Po przeprowadzeniu g這sowania i publicznym og這szeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporz康zi dokument/protokó z realizacji w ZPS Kluczewsko  projektu „Nadanie imienia szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Urz璠u Gminy w Kluczewsku. Znajdzie si
w nim tak瞠 wyczerpuj帷a prezentacja sylwetki patrona lub uzasadnienie imienia opracowane przez zespó koordynuj帷y pod kierunkiem p. Aleksandry Skórnickiej.

Poznajemy patrona szko造

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole b璠zie realizowane zadanie „Poznajemy patrona szko造”. Realizacja tego zadania ma na celu przybli瞠nie postaci patrona. Szczegó這wy plan dzia豉 zostanie ustalony po og這szeniu wyniku wyborów, poniewa musi on uwzgl璠nia dokonania wybranej osoby/instytucji.

Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szko造 towarzyszy b璠zie przez ca造 czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzach wyeksponowane zostan gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacj czuwa b璠 wychowawcy klas. Harmonogram dzia豉 oraz inne zwi您ane z projektem informacje b璠 dost瘼ne na internetowej stronie szko造 – odpowiedzialny – p. Tomasz D瑿owski.

Uroczysto嗆 nadania imienia

Scenariusz uroczysto軼i nadania imienia  Szkole Podstawowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez Rad Gminy w Kluczewsku.

 

Zatwierdzi

Dyrektor

 

UZASADNIENIE:

Pomys nadania Imienia Szkole Podstawowej w Kluczewsku dojrzewa od d逝窺zego czasu.  Podczas godzin wychowawczych z uczniami i spotka z rodzicami wychowawcy podj瘭i to zagadnienie i wspólnie dyskutowali na temat propozycji kandydatów na patrona. Wy這niono 3 najcz窷ciej powtarzaj帷e si nazwiska. W maju 2017 r. samorz康 uczniowski przeprowadzi ankiet w鈔ód uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szko造 odno郾ie wyboru jednej kandydatury. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 pa寮ziernika 2017 r. Pani  Aleksandra Skórnicka – opiekun Samorz康u Uczniowskiego  poinformowa豉 o zako鎍zeniu bada i przedstawi豉 ich wyniki. Najwi璚ej g這sów otrzyma Jan Pawe II. Rada Pedagogiczna  na zebraniu w dniu 6 listopada 2017 r. podj窸a uchwa喚 w sprawie nadania Imienia i Sztandaru dla Szko造 Podstawowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku. Doskona造m momentem b璠zie uroczysto嗆 zorganizowana w  listopadzie 2018 r. z okazji obchodów 100- lecia naszej szko造 oraz 100 – lecia odzyskania niepodleg這軼i przez nasz Ojczyzn.

Nadanie imienia naszej szkole pozwoli na uzyskanie swoistej indywidualnej to窺amo軼i, a dzia豉nia wychowawcze b璠 si opiera造 na warto軼iach prezentowanych w 篡ciu i dzia豉lno軼i wybranego patrona. Ojciec 安i皻y to doskona造 autorytet i wzór do na郵adowania. Chcemy, aby nasi wychowankowie mogli zawsze powo造wa si na kogo, kto najwy瞠j ceni sobie dobro „Cz這wiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si z innymi”. Wyznawane przez Niego warto軼i s zgodne z gównymi celami wychowawczymi przyj皻ymi przez szko喚. Jan Pawe II jest postaci blisk naszej spo貫czno軼i. Nigdy nie zapomina o swojej Ojczy幡ie i swoim mie軼ie – Wadowicach, pokazuj帷 jak wa積e powinny by nawet te najmniejsze miejsca w których 篡jemy. Uczy wiary w drugiego cz這wieka, szacunku, pomocy ubogim, tolerancji i akceptacji pogl康ów innych ludzi. Ojciec 安i皻y otacza si m這dymi lud幟i, mówi, 瞠 s szans dla Ko軼io豉 i przysz這軼i 鈍iata. Zara瘸 swoimi pasjami, przekonywa o wa積o軼i mi這軼i i przyja幡i. Taki patron zobowi您uje. Warto wspomina wielkich ludzi i próbowa  na郵adowa najlepsze wzorce.

Wa積ym wydarzeniem od wielu lat w naszej placówce s coroczne obchody Dnia Papieskiego, na których przedstawiana jest posta i dzia豉lno嗆 Jana Paw豉 II. Uczestniczy w niej ca豉 spo貫czno嗆 szkolna. Dla ka盥ego jest to wi璚 osoba bliska, dobrze znana i godna podziwu.

Jan Pawe II (w. Karol Wojty豉), urodzony 18 maja 1920 roku, zmar造 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardyna, od 16 pa寮ziernika 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papie. Karol Wojty豉 urodzi si w Wadowicach, w dzieci雟twie ch皻nie uprawia sport, cz瘰to gra w pi趾 no積, je寮zi na nartach, lubi wycieczki krajoznawcze. Ju w tamtym okresie przysz貫go papie瘸 cechowa豉 silna wiara, w ko軼iele parafialnym z oddaniem pe軟i obowi您ki ministranta. Wojty豉 nauk rozpocz掖 w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podj掖 studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiello雟kiego, gdzie wykazywa si du膨 aktywno軼i – bra udzia w spotkaniach literackich, uczestniczy
w przygotowaniach spektakli, pisa pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojty豉 postanowi studiowa teologi w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzyma 鈍i璚enia kap豉雟kie. Kolejne lata w 篡ciorysie Karola Wojty造 to ju okres intensywnej pracy teologicznej, wspó逍racy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania si na kolejne szczeble w ko軼ielnej hierarchii. W 1958 zosta mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzyma nominacj kardynalsk. Po 鄉ierci Jana Paw豉 I w 1978 roku drugie konklawe wybra這 Karola Wojty喚 na nowego papie瘸. Polak przyj掖 imi Jana Paw豉 II, a jego pontyfikat trwa ponad 26 lat i by jednym z najd逝窺zych w historii. Polski papie mia równie du篡 wp造w na zmiany, które zasz造 w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku dosz這 do zamachu na Jana Paw豉 II. Papie cudem unikn掖 鄉ierci od kuli zawodowego zabójcy. Polski papie znany by jako wielki zwolennik ekumenizmu. Odby 104 pielgrzymki (odwiedzaj帷 134 kraje na ca造m 鈍iecie), w tym 8 do Polski. Jego biografia cz瘰to stawiana jest za wzór chrze軼ija雟kiej postawy wobec 鈍iata i drugiego cz這wieka. Wojty豉 by niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.

Rada Pedagogiczna