W ramach cyklu projektów realizowanych podczas  godzin wychowawczych  w klasie  VIIB znalazł się temat bardzo aktualny obecnie,  który zdecydowanie zmienił funkcjonowanie uczniów podczas zajęć szkolnych . Wprowadzone na skutek pandemii koronawirusa, nauczanie zdalne, nie przeszkodziło jednak uczniom klasy VIIB w pracach niezbędnych do przygotowanie projektu, którego temat brzmiał ,,Jak walczyć z koronawirusem?” Projekt przebiegał dwuetapowo. Zebrane przez uczniów materiały stały się podstawą do stworzenia plakatów informacyjnych a następnie posłużyły do stworzenia projektu klasowego na wyżej wymieniony temat. Przekaz zawarty w projekcie przedstawiony w postaci graficznej i słownej jasno wskazuje, że wszyscy możemy się przyczynić do walki  z COVID-19.

Małgorzata Auguścik-Osicka